Castellano

Sondgea - Sondeigs i Geotècnia aplicada

Estudis geotècnics

Estudis d'estabilitat de talussos

Els estudis tenen com a objectiu caracteritzar l'estructura geològica-geotècnica de la zona, valorar l'estabilitat dels talussos existents, i establir aquelles mesures de prevenció i/o correcció pertinents per garantir-ne l'estabilitat.

Estabilitat talusos Roca 1 Estabilitat talusos Roca 2 Estabilitat talusos Roca 3 Estabilitat talusos Roca 4 Estabilitat talusos Roca 5

Els treballs consisteixen en:

  1. Recopilació i anàlisi de la documentació tècnica existent: sondeigs, estudis geotécnics, cartografies, estacions geomecàniques, etc....
  2. Caracterització geològica – geotècnica del talús: Els paràmetres geotècnics del terreny, necessaris per la realització dels càlculs d'estabilitat .
  3. Estabilitat enfront la ruptura circula, caiguda de blocs, cunyes, etcètera. Anàlisi de l'estabilitat dels talussos excavats mitjançant modelització informàtica del talús amb mètodes de càlcul de estats límits. S'analitza el factor de seguretat per una ruptura circular tipus sòl o caigudes de blocs per a tipus de massissos rocosos. Es comproven diferents situacions del nivell d'aigua, paràmetres externs i altres factors
  4. Alteració i degradació del talús: Control de l'erosió hídrica i mesures de desguàs
  5. Proposta de solucions d'estabilització, factors de seguretat, etcètera
Estabilitat talusos Sol 1 Estabilitat talusos Sol 2 Estabilitat talusos Sol 3 Estabilitat talusos Sol 4

Cada estudi es redactat i seguit des de l'inici fins a l'entrega de manera personalitzada per un dels geòlegs de l'equip de SONDGEA, S.L.P., amb l'objectiu de millorar la qualitat del treball realitzat.

Sondgea S.L.P - Sondeigs i Geotècnia aplicada · C. Manuel de Falla, 52 · 08225, Terrassa / Barcelona
Tel.: 93 733 76 65 · 625 766 842 · email: sondgea@gmail.com
Política de privacitat - Cookies

Disseny Web